»

120803 Dal★ Shabet Jiyul | Chungju Lake Festival.